ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Weiterbildung

Zusammen mit dem SIU, Schweizerisches Institut für Unternehmerschulung, bieten wir interessante Lehrgänge an. Unsere Mitglieder schätzen vor allem den Lehrgang «KMU Geschäftsfrau mit SIU Diplom».

» Fachausweis «Unternehmensführung KMU»

» Lehrgang «KMU Geschäftsfrau»