ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vernehmlassungen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vernehmlassungen (Politische Geschäfte) des Kantons Bern

Ein Vernehmlassungsverahren wird durchgeführt zu Verfassungsänderungen, zu Gesetzen, zu Grundsatzbeschlüssen des Grossen Rates, zu Erlassen, welche erhebliche Auswirkungen auf die Gemeinden haben, sowie wo es das kantonale Recht verlangt.

Im Vernehmlassungsverfahren werden kantonale Behörden, Gemeinden, Landeskirchen, politische Parteien, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen und weitere interessierte Kreise angehört.

Zudem kann sich jede Person an einem Vernehmlassungsverfahren beteiligen und eine Stellungnahme einreichen.

Berner KMU bringt die Positionen und Anliegen seiner Mitglieder prononciert und systematisch in die Vernehmlassungsverfahren der Behörden ein.

 

 

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ