ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Verkehrssanierung Aarwangen

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Kantonale Vorlage zu den Abstimmungen vom 21. Mai 2017

Die Bernische Gewerbekammer hat an ihrer Sitzung vom 5. April 2017 einstimmig die JA-Parole beschlossen.

 

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Abstimmungsresultat

Der Projektierungskredit für die Umfahrungsstrasse in Aarwangen wurde vom Stimmvolk deutlich angenommen. Der Ja-Stimmenanteil lag bei 60,1 Prozent. Die Vorlage wurde in allen Wahlbezirken angenommen.

» zur Medienmitteilung