ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Kantonsbeitrag an die Projektierung und Realisierung von Tram Bern – Ostermundigen

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

VolksAbstimmung vom 4. März 2018

Die Bernische Gewerbekammer hat an ihrer Sitzung vom 22. Januar 2018 mit 24 Nein- gegen 20 Ja-Stimmen bei 16 Enthaltungen die NEIN-Parole beschlossen.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Abstimmungsresultat

51,6 Prozent sagen JA zum Kantonsbeitrag