ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Vernehmlassung zur Steuergesetzrevision 2019

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Worum geht es?

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Von der Finanzdirektion des Kantons Bern erhalten wir Gelegenheit, uns zu obgenannter Steuergesetzrevision vernehmen zu lassen.

Als Folge der vom Schweizer Volk abgelehnten Unternehmenssteuerreform III will der Regierungsrat die Steuerstrategie des Kantons Bern in zwei Etappen umsetzen.

In einer ersten Etappe soll die Gewinnsteuerbelastung abgestuft von heute 21.64% per 2019 auf 20.20% und im Jahr 2020 auf 18.71% sinken.

Auf 2021 wird der Regierungsrat die Situation neu beurteilen. Für diesen Zeitpunkt wird eine neue Steuervorlage des Bundes erwartet, auf welche die zweite Etappe der Steuerstrategie des Kantons abgestimmt werden soll.

Das Vorgehen in zwei Etappen ermögliche es, erste dringend notwendige Anpassungen an der Gewinnsteuerbelastung vorzunehmen, wobei die finanziellen Auswirkungen genau ausgewiesen werden könnte.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Stellungnahme Berner KMU

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Kanton Bern muss für die KMU-Wirtschaft und den Mittelstand unbedingt attraktiver werden

Der Gewerbeverband Berner KMU steht klar hinter den vom Regierungsrat geplanten Steuersenkungen; diese sind dringend nötig. Die vorgeschlagenen Schritte sind uns aber zu klein. Der Standort Bern gewinnt so kaum an Attraktivität und bleibt im interkantonalen Vergleich eines der Schlusslichter. Vordringlich ist für Berner KMU deshalb gleichzeitig auch die Entlastung der natürlichen Personen.

» Medienmitteilung

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Stellungnahme Berner KMU an die Finanzdirektion des Kantons Bern

» lesen