ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Energiegesetz

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Eidgenössische Vorlage zu den Abstimmungen vom 21. Mai 2017

Die Bernische Gewerbekammer hat an ihrer Sitzung vom 5. April 2017 mit 43 Nein- gegen 14 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung die NEIN-Parole beschlossen.

 

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Abstimmungsresultat

58,2 Prozent sagen Ja zum Energiegesetz

Das Volk hat sich deutlich hinter die Energiestrategie 2050 gestellt. Nach der Abstimmung sind sich Befürworter wie Gegner einig, dass viele Fragen noch ungelöst sind.