ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Berufsbildungsfonds Berner KMU

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Der Gewerbeverband Berner KMU unterhält zwecks Förderung der gewerblich-industriellen und kaufmännischen Berufsbildung einen Bildungsfonds. Die Fondsmittel stehen im Rahmen der Zweckbestimmung für geeignete Massnahmen zur Stärkung der Berufslehre unter Einschluss der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, der Vorbereitung auf die Berufslehre, der beruflichen Grundausbildung, der Berufsmaturität sowie der beruflichen Fort- und Weiterbildung zur Verfügung.

 

Unterstützungsanträge
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an die Geschäftsstelle von Berner KMU.