ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Gewinner «Berner KMU Award» 2017

Die Delegiertenversammlung vom 17. Oktober 2017 hat den 1. «Berner KMU Award» verliehen.  Mit diesem Preis werden Mitglieder aus den angeschlossenen Gewerbevereinen und Berufsverbänden geehrt, welche sich verdienstvoll im Verein eingebracht haben. Fünf Vorschläge standen zur Auswahl: 

» Hier werden die Nominierten für den «Berner KMU Award» 2017 vorgestellt.


Der Gewinner des Berner KMU Awards 2017 heisst Henrik Schoop!

Herzliche Gratulation!


Medienspiegel zu unserer Herbst-Delegiertenversammlung vom 17. Oktober 2017:

 

ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌ ແຜດວາດຂອງໄຊທ໌